Mukaddes Kuran üçin paýlanmadyk sanaw sanawynyň giň ýygyndysy

Spread the love - like & share!(Get this message in a different world language)

Do you have any suggestion on this message in Turkmen language? Then contribute it by clicking here.

Mukaddes Gurh’an daýyn ýaşaýjylar | Web sahypamyzda açmak üçin öz-özüňi düşündirmek gysga baglanyşyklary

Mukaddes Kuran üçin paýlanmadyk sanaw sanawynyň giň ýygyndysy

Bu baglanyşyklaryň soňky bölümi, özlerini öz içine alýandygyny görkezýär. Hundringsüzlerçe peýdaly sanaw sanawynda müňlerçe hd wideolarynda. Wideolarda “Surh” -yň ekin-terbiýe ýaýran däbi boýunça owadan işe alynýan ýer bilen birlikde dünýädäki tekst bölegini bellediler. Bu wideolar Mushafyň sahypanyň sahypasynyň ýerleşişine esaslanýar we köplenç ekranda diňe bäş setir peýda bolýar. Ownuk jübi telefon ekranlaryna we uly proýektor ekranlarynyň gowy seredilip bilner. Şonuň üçin diňlemek, öwrenmek, öwrenmek, öwrenmek ýa-da gowy öwrederler üçin uly usullar üçin uly usullar üçin uly usullar üçin uly usullar üçin bir taýyn.

Bu habary tapsaňyz, has peýdaly, whatsApp statusyňyzy düzetmek we paýlaşmak üçin erkin duýuň. Şeýlelik bilen, bu gowulykdan köp ýaýran wagyz etmek bilen baglanyşykly bolup bilersiňiz.

Holy Qur'an Playlists

Mukaddes Gurh’an daýyn ýaşaýjylar | “YouTube” kanalymyzda açmak üçin öz-özüňi düşündirmek üçin öz-özüňi düşündirmek

Specialörite bildiriş: Bu Google terjime edilen habary. Ýalňyş tapsaňyz, hoşniýetlilik bilen düzediň. Asyl habar www.quran.surf/QuranPlaylists/-den alyp bolýar

(Get this message in a different world language)

Do you have any suggestion on this message in Turkmen language? Then contribute it by clicking here.Spread the love - like & share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *